Algemene voorwaarden doneren

Hier leest u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op doneren aan Stichting Student’s International Meditation Society Nederland.
U doneert aan de stichting zonder winstoogmerk Stichting Student’s International Meditation Society Nederland, gevestigd te Vlodrop onder KvK-nummer 41203764 en aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

 

Artikel 1 – Definities

Donateur: Persoon of organisatie die door middel van het gebruik van tmcentrum.nl de stichting kan steunen, met of zonder tegenprestatie.
Donatie: een door de donateur geschonken geldbedrag. Dit is een financiële transactie via een PSP (payment service provider) waarbij een donateur besluit een zeker geldbedrag te doneren aan tmcentrum.nl, in de wetenschap dat deze donatie geheel vrijwillig is.
Doelbedrag: Het vooraf vastgestelde streefbedrag aan donaties voor de campagne;
Campagne: De campagne die op de website is geplaatst door de stichting, waarvoor gedurende de nu vastgestelde looptijd van 30 dagen, vanaf zaterdag 22 mei 2021, donaties worden geworven ter realisatie van het TM Centrum;
Stichting: de natuurlijke of rechtspersoon die het product op afstand aan donateuren aanbiedt;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de donateur gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de donateur om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de stichting en de donateur digitaal wordt gesloten in het kader van de webshop/website, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Dag: kalenderdag.

Artikel 2 – Identiteit van de stichting

Naam:
Stichting Student’s International Meditation Society Nederland
Handelend onder de naam/namen:
– Stichting Student’s International Meditation Society Nederland / SIMS

Vestigingsadres:
https://www.tmcentrum.nl
Markt 1
6063 AC, Vlodrop

Contactpersoon: Maria Lieve
Telefoonnummer: +31614157099

Bereikbaarheid:
Van maandag t/m vrijdag vanaf 09.30 uur tot 16.30 uur

E-mailadres: info@tmcentrum.nl

KvK-nummer: 41203764

De Stichting Student’s International Meditation Society Nederland is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). ANBI instelling nr. 8687936.

Artikel 3 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de stichting en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen stichting en donateur. Deze algemene voorwaarden zijn online in te zien op de website tmcentrum.nl. Door de website www.tmcentrum.nl te gebruiken en aldaar een donatie te plaatsen, gaat de donateur akkoord met deze algemene voorwaarden. Dat betekent dat de donateur instemt met alle rechten en plichten zoals die in deze algemene voorwaarden worden verwoord.

Artikel 4 – Doneren
1. De donatie aan de campagne wordt overgemaakt naar een verzamel-bankrekening van een stichting derdengelden ten behoeve van de campagne beschreven op website tmcentrum.nl.
2. De stichting neemt de door donateurs betaalde gelden in ontvangst en houdt deze gereserveerd in beheer gedurende de looptijd van de campagne totdat het doelbedrag van tenminste 90% is behaald, en looptijd van de campagne minimaal 14 dagen betreft.
3. De stichting keert de tegenprestaties uit aan de donateur wanneer het doelbedrag van 90% is behaald.
4. De donateur heeft de gelegenheid om binnen 14 dagen na de donatie het gedoneerd bedrag terug te te vragen.
5. Als de donateur gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn aan de stichting middels een email naar info@tmcentrum.nl.
6. Wanneer het 100% doelbedrag aan het einde van de looptijd van de campagne van 30 dagen niet wordt behaald, dan heeft de stichting de optie de campagne te verlengen.
7. Wanneer na 6 maanden het 100% doelbedrag niet wordt behaald, dan stelt de stichting iedere donateur de gelegenheid om de donatie terug te vorderen.

Artikel 5 – De overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de donateur van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de donateur het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de stichting onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de stichting is bevestigd, geen sprake van overeenkomst tussen donateur en stichting. Doordat de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de stichting passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de donateur elektronisch kan betalen, zal de stichting daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Artikel 6 Levering en uitvoering
De stichting zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen waarbij sprake is van een tegenprestatie.
Als plaats van levering geldt het adres dat de donateur aan de stichting kenbaar heeft gemaakt.
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de stichting geaccepteerde donaties zo snel mogelijk leveren, maar niet eerder dan het behalen van 90% van het doelbedrag en tenminste 14 dagen looptijd van de campagne. Indien een tegenprestatie vertraging ondervindt, of indien een tegenprestatie niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de donateur hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.

Artikel 7 – Klachtenregeling
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de donateur de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven per e-mail bij info@tmcentrum.nl worden ingediend.
Bij de stichting ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de stichting binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de donateur een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
De donateur dient de stichting in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 8 – Geschillen en toepasselijk recht
Op overeenkomsten tussen de stichting en de donateur waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.